Новини

 

 


 

АСОЦИAЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира график на курсовете за 2019 г

За да изтеглите графика натиснете тук.

 

 


 

 

АСОЦИАЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ

  В БЪЛГАРИЯ

 ОРГАНИЗИРА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ ПО

 

 МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ:

 

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ (МЕКОТЪКАННИ ТЕХНИКИ ПО ТERRIER) НА ЦЕРВИКОТОРАКАЛНА ОБЛАСТ И ГОРЕН КРАЙНИК

 

КУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

на 29 – 30 октомври 2016 от 9.00 до 13.00 ч.

В НСА – СТУДЕНТСКИ ГРАД (зала по масаж)

 

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ (СТАВНА МОБИЛИЗАЦИЯ) НА ЦЕРВИКОТОРАКАЛНА ОБЛАСТ

И ГОРЕН КРАЙНИК

 

КУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

на 26 – 27 ноември 2016 от 9.00 до 13.00 ч.

В НСА – СТУДЕНТСКИ ГРАД (зала по масаж) 

  

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:

 

проф. ЛЕЙЛА КРАЙДЖИКОВА

тел. 0893396590; тел. 0898639847

 

Ценка Пантева – тел. 0887096434

 

ЦЕНА 80 лв. (ЗА СТУДЕНТИ – 60 лв.)


 

 

АСОЦИAЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира

 

Специализиран курс на тема:

КИНЕЗИОЛООГИЧЕН ТЕЙПИНГ

КУРС А – ГОРЕН КВАДРАНТ

 

3 - 4 ДЕКЕМВРИ 2016

 

Инструктор: доц. Мартин Еремиев, доктор

 

Място на провеждане: Медицинска техника инженеринг- ул.”Димитър Моллов”No28-Б

Начален час: 8:30

Цена на курса: 250лв

Продължителност: 2 дни.

Записване за участие: Ценка Пантева - 0887096434 

 

Детайли относно курсовете по “ТЕЙПИНГ МЕТОДИ” –

“Кинезиологичен тейпинг“ и “Класически и спортен тейпинг”Изтегли ТУК

 

За допълнителна информация и въпроси: email: martin_physio@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО : Членовете и кандидат-ченовете  на

 Асоциацията на Физиотерапевтите в  България

 

ОТНОСНО : Спазване на изисквания на закона и Устава на асоциацията за членуване в нея . 

Както е известно ръководството на Асоциацията на физиотерапевтите в България, в лицето на УС и съпредседателите, полагат неимоверни услилия да поддържа реномето на Асоцияцията както сред професионалните среди, така и пред националните и чужди институции.

Поради многократни случаи на получаване на отказ наши членове да извършват професионална дейност в други държави-членки на Европейския съюз, Асоциацията се обърна за становище както към г-жа Сара Бейзин, в качеството й на Президент на ER-WCPT, така и към Министъра на здравеопазването на Република България.

Според г-жа Бейзин, позовавайки се на официална информация от Комисията на ЕС, нужната квалификация за практикуването на професиите „кинезитерапевт” и „рехабилитатор” в рамките на ЕС е диплома за висше образование с 4-годишен, респективно 3-4-годишен, курс на обучение. Липсата на подобна квалификация е основание за всяка приемаща държава-членка на ЕС, позовавайки се на разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО и съответното й национално законодателство, да откаже на съответния физиотерапевт да практикува специалността си на нейна територия.

Съгласно чл. 4 от Закона за признаване на професинални квалификации орган по признаване на професионалните квалификации за професиите „рехалибилитатор” и „кинезитерапевт” (посочени респ. в т.9 и т.16 от Списъка на регулираните професии в Република България) е Министърът на здравеопазването или определен от него заместник-министър. В писмо изх.№15-00-22/07.03.2016г. зам-министър д-р В. Шарков, в качеството си на компетентен орган, по повод наше конкретно запитване, посочва, че за да се придобие професионална квалификация по регулираната професия „кинезитерапевт”, съответното лице следва да притежава висше образование по специалността „Кинезитерапия” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и/или „магистър”. В писмото се казва още, че „свидетелство за придобита допълнителна професионална квалификация, което не удостоверява наличието на продобито висше образование... по специалност „Кинезитерапия”, не удостоверява правото да се упражнява регулираната професия „кинезитерапевт”. Това становище напълно съвпада със становището на президента на ER-WCPT, както и с релевантната нормативна уредба и по-конкретно чл.43 ал.3 от ЗВО -"Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен или специалност". Може да се направи извод, че тези основания за получване на удостоверение за упражняване на професионална дейност могат да бъдат отнесени и към професия „Рехабилитатор"."Медицински рехабилитатор,ерготерапевт".

Несъмнено Ръководството на Асоциацията следва да се съобразява с изразените становища от компетентни лица  и те следва да се вземат предвид при формиране на членската маса на настоящия етап и при прием и разглеждане на бъдещи заявления за членство в Асоциацията,  като членския състав следва да е съобразен с нормативните изисквания за конкретната специалност и квалификация и същевременно да са спазени препоръките на ER-WCPT. Само с прецизност по отношение на членуването в  Асоциацията на физиотерапевтите в България, член на Световната конфедерация на физиотерапевтите, и утвърждаването й като организация с правоспособни специалисти по българските и европейски норми, тя ще се приема като коректен партньор, ползващ се с безрезервно доверие при съдействие на наши членове във връзка с кандидатстването им за упражняване на съответната им професия в друга държава-членка на ЕС. Добрият първоначален подбор е гарант за наличие на необходимата квалификация и образователен ценз на всички наши членове.

Ръководството на АФБ, след консултации с адвокати, излага своето твърдо становище, че  в прецизирането на въпроса за членството не води до промяна на критериите за приемане на членове в Асоциацията. Основанията за това са следните:

1. Според чл. 12, т.1 от действащия устав на Асоциацията от 2011г., „В Асоциацията могат да членуват всички кинезитерапевти, медицински рехабилитатори, ерготерапевти и рехабилитатори...”.

2. В чл. 9 на Устава, посочващ целите на Асоциацията, в т.8 се посочва, че „Длъжностите на кинезитерапевти, медицински рехабилитатори, ерготерапевти и рехабилитатори могат да се заемат от дипломирани, правоспособни специалисти.”

Следователно, волята на учредителите на Асоциацията е била да се допускат за членове само дипломирани и правоспособни специалисти. Наличието на тези обстоятелства се доказват от кандидатите за членове чрез представяне на съответните доказателства при кандидатстване за членство. Това кои лица са дипломирани и правоспособни специалисти се определя от посочената по-горе действаща нормативна уредба в страната и от органа, отговарящ по прилагането й ( в случая Министърът на здравеопазването).

3. Според чл. 12 от Устава компетентният орган да разглежда въпросите относно приемането и освобождаването на членове на Асоциацията е Управителният съвет (Ръководството) на АФБ. Освен това, според чл. 16, т.11.2 от Устава, УС организира и ръководи дейността на АФБ съобразно Устава.

Горепосоченото по категоричен начин показва, че Ръководството на АФБ е не само компетентно, но и задължено по Устав да следи и контролира дали основанията за членство на всички членове съответстват със закона и Устава и да вземе подходящи мерки при липса на такива.

            Следва да се отбележи и че в момента се подготвя провеждането на Общо събрание (Конгрес) на Асоциацията и е предвидено като основна точка в дневния ред да се обсъдят въпроси касаещи промени в Устава и/или приемане на нов устав на организацията. По този начин, най-вероятно кардинално ще се реши въпроса относно това какви специалисти ще могат да членуват в Асоциацията и дали ще се променят и в каква насока изискванията за членство. Това предполага усилена работа от страна на Ръководството да осъществи организацията по провеждането на Конгреса  в най-кратки срокове.

            Възползваме се от случая да благодарим на всички членове на АФБ за проявяваните толерантност, съдействие и разбиране в съвместното ни начинание, за да може с общи усилия да затвърдим репутацията на единствената легитимна организация в България, представляваща специалистите-физиотерапевти и бореща се за техните права и интереси в страната и чужбина.

 

                                   Съпредседатели на АФБ

                                                          Проф. Видьо Жел, доктор                        Ценка Пантева, магистър

 


 

 

Ръководство на УС на ER-WCPT и председателите на професионалната съсловна организация по ФИЗИОТЕРАПИЯ в ЕС

 

     Представяне на списък на кинезитерапевтите и рехабилитаторите, които отговарят на условията за членство, определени с решение на УС на АФБ на 03.09.2015 г. Изискванията и състава на комисията която ще подготвя документите за регистрация са качени на сайта на АФБ.

Изискванията за регистрация са съобразени с:

• Директива 36/2005 на ЕС

• Писмо на Президента на ER-WCPT – Сара Бейзин до АФБ от 18.07.2014 г(за наименованията на професията "Физиотерапевт",които могат да се ползват в Република България и изискването за нивото на тяхната квалификация:

"Кинезитерапевт"-с ниво на квалификация PS 4--Диплома за висше образование - точно 4 годишен курс на обучение. Аг1 lie

"Рехабилитатор" с ниво на квалификация РS З - Диплома за завършено висше образование PS 3\3-4 годишен курс на обучение (Приложение №2)

 

·Писмо отговор до АФБ от генералния секретар на ER-WCPT, г-н Давид Гория относно признаването в България на Европейската професионална членска карта.

 

• ЗВО чл.43 ал.З - Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на специалност – отнася се за СДК кинезитерапия (Прил. 3)

• Писмо отговор на Република Франция относно кандидатстването за работа с Удостоверение за признаване на специалност "Кинезитерапевт" №4 695\2013г. (Приложение3)

• Писмо на Зам. министъра на здравеопазването д-р Вньо Шарков с изх. № 15-00-22/07.03.2016 г…. „С оглед на това, че свидетелство за придобита допълнителна професионална квалификация, която не е издадено по реда на посочената наредба за ЕДИ, и което не удостоверява придобито висше образование на ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалността „Кинезитерапия”, не удостоверява правото да се упражнява регулираната професия „Кинезитерапевт”. (Прил. 4)

 

• Писмо на Обудсмана на Република България относно Жалба на АФБ и отчета му пред Народното събрание (2013г.)

- "Медицински рехабилитатор ерготерапевт нерегламентирана професия. (Прил. 5)

·Отговор на Зам. министър на Здравеопазването д-р Ваньо Шарков -относно издаването на Удостоверение за придобита професионална квалификация "Медицински рехабилитатор ерготерапевт". Съгласно чл.4 ал.2на Закона и Допълнителните разпоредби за признаване на професионална квалификация на регулираните професии. (Приложение № 6)

·Комисия в състав: Проф.Видьо Желев дм; Ценка Пантева, Дянко Ванев и Михаела Мирева да представи пред членовете на УС на АФБ Списък на кинезитерапевти и рехабилитатори ,които отговарят на изискванията за членство

• Приложен е списък от 747 членове на АФБ за регистрация.

 

 

На 03.09.2015 г. Управителния съвет на АФБ по указания на двамата адвокати, съгласно чл. 12, т. 2; т. 4А реши;

До 30.12.2015 г.членовете на АФБ ще бъдат уведомени за дължимия членски внос, който има да плащат най-малко от 2013 г. Срок за издължаване до края на м. декември 2015г.

До 30.03.2016 г. да се приемат необходимите липсващите документи за регистрация за членство в АФБ.

- Документи необходими за членство в АФБ са:

* молба с актуален адрес,GAM,Е- mail, 2 снимки

* копие от диплома за завършено висше образование с приложение

·За кинезитерапевт се изисква диплома за висше образование (точно 4 годишен курс на образование) с ниво на квалификация PS4;

·За рехабилитатор се изисква диплома за висше образование (три и четири годишен курс на образование) с ниво на квалификация PS3;

·Удостоверение (служебна бележка) от местоработата, ако не работи не се изисква;

·Сертификати за следдипломна квалификация

Тези документи ще се изискват за издаване на европейска професионална карта. Срока е 18.01.1916 г. за всяка държава членка записана в Информационната система на външния пазар (IMI). Изброени са пет професии: медицински сестри, фармацевти, физиотерапевти, планински водачи и агенти на недвижими имоти.

 

 

Комисия за подготовка на документите: проф. В. Желев, г-жа Ц. Пантева, рех. Д. Манова, рех. Михаела Мирева,к-т Дянко Ванев.

 

E-mail за кореспонденция: Jelev_pante va@ab v. Bg

 

С писмо изх. № 134/23 октомври 2015 г. този текст е изпратен до Сара Бейзин президент на ER-WCPT Роналд Крапс първи вицепрезидент на ER-WCPT и Давид Гория генерален секретар на ER-WCPT в уверение, че АФБ и членовете й ще отговарят на изискванията на ER-WCPT (директива 2005/36/ЕС)

 

Отговор на писмо, изпратено от Асоциацията на физиотерапевтите в

България (АФБ) на 18.07.2014 г.

 

Уважаеми колеги от България,

След като разгледахме писмото Ви, обясняващо ситуацията с професията на физиотерапевтите във Вашата страна, бихме желали да Ви дадем отговор, като ви предоставим информация и отправим някои предложения, с които да се направи опит да се подобри ситуацията.

Ние определяме три основни въпроса, на които трябва да се обърне внимание:

·Професионално име и класификация на физиотерапевтите.

·Обхват на упражняваната дейност - умения и компетенции.

·Образование.

1.Професионално звание и класификация на физиотерапевтите.

Според информацията, предоставена от българските органи на Комисията на ЕС, за професията физиотерапевт се използват две звания.

1.Кинезитерапевт, преведено на английски като "Kinesitherapist".

Ниво на квалификация: PS4 - Диплома за висше образование (точно 4 годишен курc на образование);

2.Рехабилитатор, преведено на английски като "Rehabilitation Specialist". Ниво на квалификация: PS3 - Диплома за висше образование (3-4 годишен курс на образование);

Пο наше мнение само първото звание отговаря на пълния обхват на услугите, които се очаква да бъдат извършени/предоставени от един физиотерапевт.

Сара Барзин, президент на ER-WCPT

 

 

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ЧЛ. 43 (1) Висшите училища могат да провеждат обучение за повишаване на квалификацията.

2.Обучението за повишаване на квалификацията се провежда по учебна документация, изискванията към която се определят в правилниците на висшето училище.

3.Обучението на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен или специалност.

 

 

 

 

Меморандум на Европейския клон на световната конфедерация на физиотерапевтите - Физиотерапия (ЕК-СКФ) и Реномирания комитет на европейските лекари (РКЕЛ).

 

(ЕК–СКФ) и (РКЕЛ) потвърждават готовността си да работят за по-доброто качество на здравната грижа за всеки пациент в Европа. С този меморандум организациите целят да запознаят обществеността с разбирането им за това каква следва да е правилната грижа за пациентите.

 

(ЕК–СКФ) и (РКЕЛ), в съюз, са готови да работят по следните задачи:

 

Права на пациентите

 

·Партньорство в осигуряването на възможно най-добрата здравна грижа и превенция на заболяванията на всеки пациент в Европа.

·Партньорите потвърждават необходимостта от независимо прилагане на легалните технологии в болничната грижа.

·Доверие, конфиденциалност и информираното съгласие следва да са в основата на взаимоотношенията ни с пациентите. И двете организации гарантират на пациентите поверителност относно състоянието им.

 

 

Професионална практика

 

·Партньорство по отношение запазване независимия статут на двете професии с цел по-добра медицинска грижа за пациентите. Организациите застават зад необходимостта от приемането на по-строги мерки касаещи задълженията по отношение спазване на етичните кодекси и фундаменталните принципи на медицинската неутралност.

·Партньорите предлагат да се изготви общ план за грижа на пациентите даващ възможност за самостоятелна регулация, позволяваща професионална автономност балансирана между отговорностите и практиката.

·Партньорите подкрепят възможността за професионална мобилност в границите на Европейския съюз.

·Работата на физиотерапевтите и лекарите следва да е законово обезпечена и защитена. Европейското законодателство следва да е съобразено с най-добрите практики гарантиращи трудова реализация на кадрите.

·Партньорите са единодушни, че обучението и практиката на специалистите следва да гарантира висококачествена медицинска грижа на пациентите благодарение на познаването на актуалните научни открития, практики и тенденции.

 

Здравеопазване

 

 

2.Сигурност и конфиденциалност на пациентите: сигурността и конфиденциалността на пациентите следва да са гарантирани от всички управленски органи, включително в професионалната практика и защита на личните данни на пациентите.

3.Здравна грамотност: Пациентите следва да са здравно грамотни по отношение превенция на заболяванията и да са подсигурени с цялата необходима информация.

4.Промотиране на качествения живот: партньорите смятат, че за качественият живот е необходима здравна култура и физически активен начин на живот, това са гарантите за здрава популация.

5.Превенция: партньорите работят в посока осигуряването на най-доброто образование и изследвания в областта на предотвратяването на заболеваемостта сред населението.

 

Образование и партньорство

 

Образователните практики са в основата на осигуряването на добрата здравна грижа за пациентите и следва те да са осигурени на всички нива, образованието би трябвало да е в тясна връзка с научния и технологичния прогрес.

 

Образованието следва да посрещне бъдещите социални нужди стоящи пред медицината и физиотерапията с цел подобряване здравето на хората. Партньорството между организациите подпомага качеството на услугите предлагани на клиентите и пациентите, както и осигурява професионално развитие и социална сигурност на практикантите.

 

Брюксел, 21 януари 2016г.

 

 

Приемането на за членове на АФБ продължава

 

 


Условия за членство в АФБ

·        копие от диплома за завършено образование

·        служебна бележка за упражняване на професията или копие от трудов договор

·        две снимки

 Членският внос е 26 лева на година, като може да бъде преведен и по банков път. Документите изпращайте на адрес: София, 1000, ул.   Гургулят 1, НСА "Васил Левски". До Проф. Желев и Ценка Пантева.

Банкова сметка номер: BG43UBBS78201016862700, ОББ "Фритьоф Нансен", гр. София

 

За да изтеглите молбата за кандидатстване натиснете тук.

 

 


АСОЦИAЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира

 Специализиран курс на тема:

КЛАСИЧЕСКИ И СПОРТЕН ТЕЙПИНГ

4 - 5 ЮНИ 2016

 

Инструктор: гл. ас. Мартин Еремиев, доктор

 

Място на провеждане: Медицинска техника инженеринг - ул.”Димитър Моллов” No28-Б,

Начален час: 8:30

Цена на курса: 250лв

Продължителност: 2 дни.

Записване за участие: Ценка Пантева - 0887096434 

 

Детайли относно курсовете по “Кинезиологичен тейпинг“ и “Класически и спортен тейпинг” – Изтегли ТУК

 

За допълнителна информация и въпроси: email: martin_physio@yahoo.com

 


 

 

 

Отговор на изпълнителния комитет на ER-WCPT за ПРОФЕСИОНАЛНА ЕВРОПЕЙСКА КАРТА 2015 г. относно изпратени писма от АФБ превод

 


На  03.09.2015 г. Управителния съвет на АФБ по указания на двамата адвокати, съгласно чл. 12, т. 2; т. 4А реши;

-. До 30.12.2015 г.членовете на АФБ . ще бъдат уведомени за дължимия членски внос , който има да плащат най-малко от 2012 г.Срок за издължаване до декември 2015г

-. До 30.03.2016 г. да се приемат необходимите липсващи документи за членство в АФБ.

- Документи необходими за членство в АФБ са;

• заявление с актуален адрес, Е- mail, 2 снимки

•копие от диплома за завършено висше образование с приложение

·       За кинезитерапевт се изисква диплома за висше образование (точно 4 годишен курс на образование) с ниво на квалификация PS4;

 

·       За рехабилитатор се изисква диплома за висше образование (три годишен курс на образование) с ниво на квалификация PS3  

·        Удостоверение \служебна бележка\ от местоработата, ако не работи не се изисква

·       Сертификати за следдипломна квалификация

Тези документи ще се изискват за издаване на европейска професионална карта. Срока е 18.01.2016 г. за всяка държава членка записана в Информационната система на външния пазар (ІМІ). Изброени са пет професии: медицински сестри, фармацевти, физиотерапевти, планински водачи и агенти на недвижими имоти.

 

Комисия за подготовка на документите: проф. В. Желев, г-жа Ц. Пантева, рех. Д. Манова, рех.Михаела Мирева, кт Дянко Ванев.

 

Е-mail за кореспонденция: jelev_panteva@abv.bg

 

 


 

 

 

 

 

 


 До Министъра на здравеопазването д-р Петър Москов и зам. Министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков от Председателя на ER-WCPT Сара Бейзин:  тук

 

 


 

АСОЦИАЦИЯ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 


 BULGARIAN ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPISTS

 

 

НСА „Васил Левски”                                                                        NSA “Vassil Levski”

София 1000                                                                                      1 Gurguljat str.

ул."Гургулят” № 1                                                                             Sofia, 1000, Bulgaria

Тел: 0899 870422                                                                              GSM: + 359 899 870422

0887 096434                                                                                      + 359 887 096434

Факс:(02) 988 30 64                                                                          Fax: + 359 2 988 30 64

Е-mail: jelev_panteva@abv.bg                                                         Е-mail: jelev_panteva@abv.bg

 

       Изх. № 114 от 25 май 2015 г.

 

ДО:                       Министъра

                              на образованието и науката

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ТАНЕВ,

На 6 и 7 юни 2015 г. ще се проведе СЕДМИЯТ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА АСОЦИАЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АФБ). АФБ е пълноправен и активен член на Световната конфедерация за физикална терапия (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) oт 1995 г. Официални гости на Конгреса ще бъдат  Сара Бейзин - президент,  Роланд Крапс - вице-президент и Давид Гориа - генерален секретар на  Европейски регион на WCPT (ER-WCPT) – организацията, оторизирана да представлява официално професията ФИЗИОТЕРАПИЯ в Европейската комисия. Давид Гориа оглавяваше и работната група към Европейската комисия, разработила раздела за класификацията на всички здравни професии в  ESCO 2014. За нас е чест  и  уникална възможност да съдействаме   за срещи на най-високо ниво на европейските експерти по физиотерапия с българските отговорни институции.

Обръщаме се към Вас с молба да приемете на 5 юни т.г., в удобно за Вас време,  наши представители заедно с официалните гости за обсъждане на  стратегия за решаване на сериозните проблеми на физиотерапевтичната професия в България, пренебрегвани с години от отговорните за решаването им институции. В основата й следва да бъде синхронизирането на професионалното направление, образованието, а оттам и професионалния статут на представителите на тази здравна професия у нас (кинезитерапевти и рехабилитатори), с европейската  нормативна база и международно възприети документи (ISCED F-2013, ISCO 08, ESCO 2014), което е в съгласие и със Стратегията за развитие на висшето образование в Република България през периода 2014-2020 г.

Оставяме на Вас да прецените необходимостта от участие в срещата и на представители на други институции (МЗ, МТСП, висши училища).

Разчитаме на разбиране и подкрепа, Г-Н МИНИСТЪР.

  

С уважение,

Съпредседатели на Асоциация на физиотерапевтите в България (АФБ)

 

 

Проф. д-р Видьо Желев,  дм                         Ценка Пантева, Магистър

                                                                                                                                                            Member of WCPT


 

 

 


 АСОЦИАЦИЯ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 


 

BULGARIAN ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPISTS

 

НСА „Васил Левски”                                                                        NSA “Vassil Levski”

София 1000                                                                                      1 Gurguljat str.

ул."Гургулят” № 1                                                                             Sofia, 1000, Bulgaria

Тел: 0899 870422                                                                              GSM: + 359 899 870422

0887 096434                                                                                      + 359 887 096434

Факс:(02) 988 30 64                                                                          Fax: + 359 2 988 30 64

Е-mail: jelev_panteva@abv.bg                                                         Е-mail: jelev_panteva@abv.bg

 

       Изх. № 115 от 25 май 2015 г.

 

ДО:                       Министъра

                              на здравеопазването

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МОСКОВ,

На 6 и 7 юни 2015 г. ще се проведе СЕДМИЯТ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА АСОЦИАЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АФБ). АФБ е пълноправен и активен член на Световната конфедерация за физикална терапия (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) oт 1995 г. Официални гости на Конгреса ще бъдат  Сара Бейзин - президент,  Роланд Крапс - вице-президент и Давид Гориа - генерален секретар на  Европейски регион на WCPT (ER-WCPT) – организацията, оторизирана да представлява официално професията ФИЗИОТЕРАПИЯ в Европейската комисия. Давид Гориа оглавяваше и работната група към Европейската комисия, разработила раздела за класификацията на всички здравни професии в  ESCO 2014. За нас е чест  и  уникална възможност да съдействаме   за срещи на най-високо ниво на европейските експерти по физиотерапия с българските отговорни институции.

Обръщаме се към Вас с молба да приемете на 5 юни т.г., в удобно за Вас време,  наши представители заедно с официалните гости за обсъждане на  стратегия за решаване на сериозните проблеми на физиотерапевтичната професия в България, пренебрегвани с години от отговорните за решаването им институции. В основата й следва да бъде синхронизирането на професионалното направление, образованието, а оттам и професионалния статут на представителите на тази здравна професия у нас (кинезитерапевти и рехабилитатори), с европейската  нормативна база и международно възприети документи (ISCED F-2013, ISCO 08, ESCO 2014).

Оставяме на Вас да прецените необходимостта от участие в срещата и на представители на други институции (МОН, МТСП, висши училища).

Разчитаме на разбиране и подкрепа, Г-Н МИНИСТЪР.

 С уважение,

Съпредседатели на Асоциация на физиотерапевтите в България (АФБ)

 

Проф. д-р Видьо Желев,  дм                         Ценка Пантева, Магистър

                                                                                  Member of WCPT


 

 

Презентация на Роланд Крапс - вицепрезидент на ER-WCPT  и Давид Гориа - генерален секретар:   тук

 


ОТНОСНО: Благодарствено писмо от ER-WCPT

Подател: David Gorria  – ER-WCPT           gorria@physio-europe.org

Data: 09.06.2015        17:54

Получател: vidio jelev         jelev_panteva@abv.bg,          cic@cic.bg, “B.Prodanova” bprodanova@cic.bg

Прикачени файлове: Thanks letter to BAPT – June 2015.pdf

Уважаеми проф. Желев,

Уважаема г-жо Пантева, и

Уважаеми колеги от Българската асоциация на физиотерапевтите,

Моля, приемете  благодарствено писмо от Европейски регион на WCPT до Българската асоциация на физиотерапевтите.

Както ще видите от писмото, ние също изразяваме нашата подкрепа и набелязваме следващите стъпки. Съобразно с това и с  оглед точно да адресираме писмото с обсъжданите въпроси в Министерството на здравеопазването, моля бихте ли били любезни да ни дадете пълното име и титла на правителствения представител, когото срещнахме миналия петък. Разбира се, ще изпратим писмото до вас.

Благодаря ви предварително и очакваме да се чуем

Най-добри пожелания

DAVID GORRIA

General Secretary

European Region of the WCPT

Rue de Pascale, 36

B-1040 Brussels

Tel: (+32)2 231 5063

Email: gorria@physio-europe.org

http://www.erwcpt.e

 

 

Европейски регион

Световна конфедерация за физикална терапия               http://www.physio-europe.org

 

                                                                                              Брюксел, 9 юни 2015-06-17

                                                                                              Проф. Жидьо Желев

                                                                                              Магистър Ценка Пантева

                                                                                              АФБ, София 1000, България

Относно: 7 Конгрес на Българската асоциация на физиотерапевтите (БАФ/АФБ) и подкрепата на ER-WCPT на стратегическия план за действие на АФБ за справяне с проблемите на физиотерапевтичната професия в България

Уважаеми проф. Желев,

Уважаема г-жо Пантева, и

Уважаеми колеги от Българската асоциация на физиотерапевтите,

Европейския регион на WCPT би искал да поздрави Българската асоциация на физиотерапевтите за нейното отлично домакинство и организация на 7 Конгрес. Оценяваме високо щедрото ви гостоприемство и беше удоволствие за нас да присъстваме и да сътрудничим на това успешно събитие.

В допълнение, изразяваме отново и препотвърждаваме нашата подкрепа на АФБ за развиване и прилагане на нейния стратегически план за действие, както беше обсъждан с представителя на здравния министър, за решаване на проблемите на физиотерапевтичната професия в България. Подготвяме писмо до  министъра, посочващо обсъжданите въпроси, с искане за нашето включване в бъдещата среща на отговорните институции. В допълнение, проучваме възможностите да свикаме на наши разноски в София една Работна група на  ER-WCPT, във втората половина на 2016, във връзка с Конгрес на АФБ, на който колегите от Работната група ще участват като международни говорители.

От името на Изпълнителния комитет на ER-WCPT,

Искрено ваши

Роланд Крапс                                                                                   Давид Горриа

1-и Зам.Председател на ER-WCPT                                               Генерален сецретар на ER-WCPT

 


 

ИЗЯВЛЕНИЕ

 

            Ръководството на Асоциацията на Физиотерапевтите в България в лицето на съпредседателите на асоциацията поднася най-искрените си извинения  на всички членове на Асоциацията за допуснатите организационни и юридически недостатъци и пречки за провеждане на законосъобразно заседание на Общото събрание на Асоциацията на 07.06.2015 г.  и респективно за невъзможността за вземане на валидни решения по въпросите по предварително обявения дневен ред.

            Искаме да уверим всички членове на асоциацията, че незабавно са взети мерки по преодоляване на тези затруднения  за подготовката на ново събрание с дневен ред предвиждащ вземане на законосъобразни решения в същата насока, като декларираме желанието си да не допуснем подобни ситуации за в бъдеще както и да не позволим  създадената ситуация  да се отрази на дейността на Асоциацията, както и на нейния имидж в обществото, в страната и чужбина.

             Благодарим на нашите членове и за разбирането и за критиките, които приемаме като показатели за  градивност, устойчивост  и единство на асоциацията които ще се стремим да запазим  в бъдещата си работа.

           

 

                                                                                         ОТ   Съпредседателите  на АФБ

 

 


 

 

 


 АСОЦИАЦИЯ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 BULGARIAN ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPISTS 

  

НСА „Васил Левски”                                                                        NSA “Vassil Levski”

София 1000                                                                                      1 Gurguljat str.

ул."Гургулят” № 1                                                                             Sofia, 1000, Bulgaria

Тел: 0899 870422                                                                              GSM: + 359 899 870422

0887 096434                                                                                      + 359 887 096434

Факс:(02) 988 30 64                                                                          Fax: + 359 2 988 30 64

Е-mail: jelev_panteva@abv.bg                                                         Е-mail: jelev_panteva@abv.bg

 

       Изх. № 119 / 19 юни 2015

 

  ДО:   Г-жа Сара Бейзин, Председател на  ER-WCPT                                                                      

 Г-н Давид Гориа, Генерален секретар на ER-WCPT

 

Уважаема г-жо Сара Бейзин,

Уважаеми г-н Давид Горриа,

 

Благодаря Ви за Вашата съпричастност към бъдещото развитие на физиотерапевтичната професия в нашата страна, съгласно политиката на ER-WCPT.

Прикаченото писмо до Министъра на здравето д-р Петър Москов и Зам. министъра д-р Ваньо Шарков е перфектно насочено към главните точки на нашия стратегически план за действие при решаване проблемите на физиотерапевтичната професия в България.  Бихме си позволили само да предложим някои малки допълнителни уточнения в първия параграф:

 

·       Да бъдат унифицирани двете съществуващи професии в 4-годишна  университетска  програма за Образователна и Квалификационна степен Бакалавър по Физиотерапия (според Европейската квалификационна рамка, образователно ниво 6),  ISCED-F 2013 Професионално направление  0915 Терапия и рехабилитацияс преподаващи и контролиращи физиотерапевти, запазвайки най-високите стандарти и традиции на Българската физиотерапевтична школа, с присъждане на титлата Физиотерапевт.

 

Относно следващата среща, най-важно за нас е да бъде проведена с отговорните инстанции и представители на ER-WCPT и АФБ, и времето след 20 септември 2015 е подходящо. Следвайки срещата с отговорните инстанции, би било голяма подкрепа да имаме и заседание на Работна група в София, колкото е възможно по-скоро и разчитаме на вас да проучите най-добрата възможност. Важно е да се възползваме от благоприятната политическа обстановка в България в момента и решителността за истински реформи, декларирана и демонстрирана от новия български кабинет.

 

Моля, приемете благодарността ни за Вашите усилия, и разберете надеждата ни за успех този път, след толкова много години на безплодни опити да защитим нашата физиотерапевтична професия и професионалистите.

 

          В очакване да се чуем.

С уважение,

Съпредседатели на Асоциация на физиотерапевтите в България (АФБ)

  

Проф. д-р Видьо Желев, доктор                   Ценка Пантева, Магистър

                                                                           

          Member of WCPT